Dôchodkový systém na Slovensku

Dôchodkový systém na Slovensku 

Dôchodkový systém na Slovensku prešiel mnohými zmenami. Jeho efektivita a výkonnosť sa odráža v životnej úrovni dôchodcov. Súčasný systém má svoje slabé miesta a jeho ďalšia reorganizácia je nevyhnutná. Občania Slovenskej republiky sú dôchodkovo zabezpečení v trojpilierovom systéme dôchodkového sporenia, z ktorého prvý pilier je povinný a druhé dva sú dobrovoľné.

dôchodkový systém

1. pilier dôchodkového systému

Prvý „povinný“ pilier tvorí podstatu dôchodkového systému – každý pracujúci občan SR je povinný doň prispievať. (Výnimkou sú pracujúci študenti, ktorí ak ich hrubá mzda nepresiahnu zákonom stanovenú výšku  – nemajú povinnosť prispievať.)

Občania majú právny nárok na dôchodok  z prvého piliera  po splnení dvoch podmienok:

a, dosiahnutý dôchodkový vek

b, dôchodkové poistenie počas odpracovaných rokov. 

Zo sociálneho systému občan dostane dôchodok  podľa predpisov platných v čase jeho odchodu do dôchodku. Tento pilier je solidárny. Peniaze z neho sa priebežne míňajú. Obrazne povedané – ak tam dnes peniaze vložíme, už zajtra sa vyplatia dnešným dôchodcom. Zaujímavosťou je, že prvý alebo priebežný pilier bol nastavený v 19. Storočí Ottom von Bismarckom.

 

2. pilier dôchodkového systému              

Druhý „dobrovoľný“  pilier má formu osobného dôchodkového účtu sporiteľa. Ak si občan zvolí sporenie na dôchodok v správcovskej spoločnosti, tak má na dôchodkovom účte svoje vlastné peniaze. Z povinných odvodov ich prerozdeľuje Sociálna poisťovňa a posiela na účty správcovských spoločností. 

Povinnosťou správcovských spoločností je peniaze občanovi investovať a teda zhodnocovať . Vyberáme si z dvoch druhov fondov – garantovaných a negarantovaných.  Peniaze v druhom pilieri podliehajú dedeniu a ich výplatu si zvolí sporiteľ sám podľa zákona.

V druhom pilieri je možné sporiť aj nad rámec 4% z hrubej mzdy, ktoré určuje zákon. Dobrovoľné príspevky sú vo výške 2% a prostredníctvom nich je možné znížiť daňový základ a tým aj daň.

 

3. pilier dôchodkového systému              

Tretí „doplnkový“ pilier podľa zákona tvoria – doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie a pravidelné investovanie.

Doplnkové dôchodkové sporenie je kombinácia príspevkov občanov a ich zamestnávateľov na dôchodkové účty sporiteľov. Peniaze spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti.  Zamestnávatelia  poskytujú svojim zamestnancom v takejto forme príspevok k dôchodku.

Príspevky v treťom pilieri môžeme využiť aj ako nezdaniteľnú časť základu dane.  Od základu dane si môžeme odpočítať sumu nami zaplatených príspevkov, najviac však sumu 180 eur (čo pri sadzbe dane 19% znamená úsporu na dani 34,20 eura ročne).

Životné poistenie ako forma sporenia na dôchodok je využívaná vo veľkej miere. Sporíme si prostredníctvom kapitálového životného poistenia alebo investičného životného poistenia. Výhodou je stabilita poisťovní  a možnosť prikúpiť balíky pripoistení  v produkte životného poistenia.  Nevýhodou je poplatková štruktúra produktov.

Pravidelné investovanie realizujeme na kapitálových trhoch. Na Slovensku je možnosť investovať do viac ako 500 otvorených podielových fondov. Riziká spojené s investovaním stále bránia mnohým ľuďom využiť zaujímavé zhodnotenie prostredníctvom podielových fondov.

Pri zabezpečení dôchodku je dôležité sporiť si dlhodobo a využiť dôchodkový systém na 100%. Aj napriek tomu sa môže stať, že naša životná úroveň sa odchodom do dôchodku zníži. Okrem trojpilierového systému je potrebné vytvárať ďalšie zdroje na dôchodok. Napríklad prostredníctvom podnikania a vytvárania pasívneho príjmu.

 

Hana Kiššová

 

Chcete dostávať novinky z www.akademiarozvoja.sk? Nechajte nám váš emailShare Button

Komentujte

Finančné poradenstvo