Chcete platiť menšiu daň? Znížte si ju sami.

Chcete platiť menšiu daň? Znížte si ju sami.daň

Ako si znížim daň?

Ak si chce znížiť daň zamestnanec v ročnom zúčtovaní a podnikateľ v marcovom daňovom priznaní, môže využiť dobrovoľné príspevky na dôchodok v druhom pilieri.

 

Kto si môže uplatniť nezdaniteľnú sumu v druhom pilieri?

Každý podnikateľ aj zamestnanec, ktorí si sporí v druhom pilieri.

 

Ako si uplatním dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie?

Pre uplatnenie dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie je potrebné uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a priamo v nej vyznačiť záujem o zasielanie dobrovoľných príspevkov.

Ak už máte uzatvorenú zmluvu s vašou DSS-kou, nie je potrebné uzatvoriť novú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Stačí spísať iba dodatok k zmluve.

Ak ste zamestnanec a chcete, aby vami platené dobrovoľné príspevky odvádzal váš zamestnávateľ, musíte s ním o tom uzatvoriť osobitnú písomnú dohodu, na základe ktorej ich bude odvádzať.

Ak si chce podnikateľ znížiť daň v marcovom daňovom priznaní a zamestnanec v ročnom zúčtovaní sporením na dôchodok, musí na účet dôchodkovej spoločnosti vložiť peniaze do konca predchádzajúceho roka.

Pre uplatnenie tejto výhody je rozhodujúce, akú sumu dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie daňovník skutočne zaplatil. DSS-ky budú posielať svojim sporiteľom potvrdenia o odvedených dobrovoľných príspevkoch. Tie budú musieť daňovníci – podnikatelia priložiť k daňovému priznaniu, zamestnanci ich odovzdajú svojim zamestnávateľom, ktorí im budú robiť ročné zúčtovanie dane.

Nie je pritom rozhodujúce, či si platíte dobrovoľné príspevky pravidelne, alebo jednorázovo.

 

Koľko si najviac môžem uplatniť pre zníženie dane?

Výška dobrovoľného príspevku nie je zákonom nijako obmedzená.

Podľa zákona o dani z príjmov (§ 11 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z) si môžete základ dane znížiť preukázateľne zaplatenými dobrovoľnými príspevkami do II. piliera najviac do výšky 2% zo základu dane. Táto suma však nesmie byť vyššia zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR na základe zistenia Štatistickým úradom SR, ktorý predchádza 2 roky pred aktuálnym kalendárnym rokom.

Pre rok 2015 platí výpočet na základe príjmov v roku 2013. Maximálne možná čiastka je teda 0,02 x 60 x 824 eur = 988,80 eur.

Nezdaniteľná časť základu dane vo výške preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov do druhého piliera tak oproti roku 2014 vzrástla o 22,80 eur.

Daňové zvýhodnenie v tomto variante bude platiť do konca roka 2016.

 daň

Príklad

Pán Jozef je SZČO – živnostník. Má uzatvorenú zmluvu s DSS a pravidelne si sporí na dôchodok. V decembri 2015 si vloží na účet v DSS jednorazovo 240 €. V daňovom priznaní za rok 2015 si vypočítal daňový základ 10 500 €. Akú nezdaniteľnú sumu si môže uplatniť z daňového základu?

Jozef si môže daňový základ 10 500 eur znížiť o 2%, to je 210 eur.

Pán František bol do konca februára  zamestnancom, odvádzal príspevky do druhého piliera. Od apríla je živnostník. Môže si aj on dobrovoľne prispievať do druhého piliera, keďže teraz do druhého piliera neplatí?

V tomto prípade nie je František povinný platiť dôchodkové poistenie.  Nie sú mu pripisované ani príspevky na osobný dôchodkový účet. Aj napriek tomu si môže zasielať dobrovoľné príspevky.

Je potrebné pripomenúť, že dobrovoľné príspevky sa nezarátavajú do doby sporenia.

 

Dokedy si môžem uplatňovať uvedené zníženie základu dane?

Zmena v zákone je účinná od 1. septembra 2012 a je časovo obmedzená rokom 2016. Od roku 2017 sa bude sadzba povinných odvodov do druhého piliera zvyšovať každý rok o 0,25 % tak, aby v roku 2024 dosiahla 6 %.

 

Povinnosti pre zamestnávateľa a zamestnanca

Zamestnávateľ na túto novú nezdaniteľnú časť základu dane prihliadne raz ročne a to pri ročnom zúčtovaní. V prípade, že zamestnávateľ za zamestnanca neodvádza dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie a zamestnanec ho platí sám, predloží svojmu zamestnávateľovi výpis z osobného dôchodkového účtu zaslaný dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

Dôchodková správcovská spoločnosť výpis z osobného dôchodkového účtu musí zaslať do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok. Ak zamestnanec výpis z osobného dôchodkového účtu nepredloží, zamestnávateľ pri ročnom zúčtovaní neprihliadne na túto nezdaniteľnú časť základu dane.

Zamestnávateľovi, ako platiteľovi dane, vyplýva z toho nová povinnosť. Na mzdovom liste zamestnanca musí uvádzať aj sumu dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie, ak ho za zamestnanca odvádza.

Ľubomír Kováč

 

Chcete dostávať novinky z www.akademiarozvoja.sk? Nechajte nám váš emailShare Button

Komentujte

Finančné poradenstvo